Mặt bằng chi tiết dự án, căn hộ Condotel Trần Phú như sau:

0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-001 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-002 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-003 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-004 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-005 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-006 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-007 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-008 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-009 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-010 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-011 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-012 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-013 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-014 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-015 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-016 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-017 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-018 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-019 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-020 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-021 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-022 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-023 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-024 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-025 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-026 0405-TRAN PHU CONDOTEL-7-30 FL-page-0270405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-001 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-002 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-003 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-004 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-005 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-006 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-007 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-008 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-009 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-010 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-011 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-012 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-013 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-014 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-015 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-016 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-017 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-018 0405-TRAN PHU CONDOTEL-31-38 FL-page-019

 

NHẬN TRỌN BỘ TÀI LIỆU

TIN TỨC DỰ ÁN LIÊN QUAN

Ẩn cuộc gọi